Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

W związku z  wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (dalej „RODO”), firma: Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa), posiadającą nr KRS 0000938750; nr NIP 701-106-33-38 (dalej „Administrator”),  stosować będzie poniższą Politykę Prywatności i Informacyjną (dalej „Polityka prywatności”).

 

Polityka prywatności  związana jest z ochroną danych osobowych osób fizycznych (dalej „Dane”), korzystających z serwisu www.ekocuda.com lub kiedy udostępniają Administratorowi  swoje Dane. Ma to zastosowanie w szczególności do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, pracowników podmiotów gospodarczych a także osób ubiegających się o zatrudnienie (dalej ”Uprawnieni”).

Polityka prywatności zawiera też  informacje, jakie wynikają z  art. 12 i art. 13 RODO,

Dane przetwarza  Administrator Danych: Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa), posiadającą nr KRS 0000938750; nr NIP 701-106-33-38.

Uprawniony przed przejściem do  innych zakładek na stronie serwisu lub przekazaniem Danych   powinien najpierw zapoznać się z Polityką prywatności poprzez zakładkę (przycisk „Polityka prywatności”) Polityka prywatności zawiera niezbędne informacje związane z przetwarzaniem Danych.

UWAGA! Przed przekazaniem swoich Danych np. w związku z zawarciem umowy z Administratorem,   Uprawniony powinien zapoznać się z Polityki prywatności. W szczególności wysłanie podpisanej umowy oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Polityki prywatności”  i ją akceptuje. Polityka prywatności jest dostępna na stronie Administratora:  www.ekocuda.com w wersji PDF, co umożliwia jej pobranie  też dla celów archiwizacji.

Udostępnianie Danych przez Uprawnionego jest dobrowolne, ale w przypadku zawarcia i wykonania umowy jest to konieczne aby mogła być ona zrealizowana.

 1. Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadku przekazywania Danych przy wykorzystaniu:
 • Strony  Internetowej Administratora: ekocuda.com
 • poczty elektronicznej: kontakt@ekocuda.com;
 • drogą pocztową: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa

Zgodne z prawem jest pozyskiwanie i przetwarzane przez Administratora Danych w poniższych celach:

– zawarcie i wykonania umowy zawartej przez Administratora oraz Uprawnionego (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

– realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (albo osobę trzecią), co obejmuje marketing bezpośredni  produktów (usług)  Administratora, np. przekazywania informacji o nowych imprezach targowych (art. 6 ust. 1 pkt. f  RODO),

– określenie zachowani i preferencji Uprawnionych, w ramach plików cookies (jeśli  Uprawniony zaznaczy taką opcję i będzie to zgodne z wymogami art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego),

– w związku z procesem rekrutacji (zatrudniania) pracowników/innych osób (art. 6 ust. 1 pkt. b lub c RODO)

Przetwarzanie Danych w związku z zatrudnieniem w oparciu o Kodeks pracy
W procesie rekrutacji przekazywane Dane (CV)  są przetwarzane w zakresie jaki wynika z przepisów prawa pracy. Nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. Jeśli aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one dalej wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Aplikant może, z własnej inicjatywy przekazać takie dodatkowe informacje i wyrazić jednak zgodę na ich przetwarzanie.

W związku z zatrudnieniem Dane będą przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków związanych z procesem zatrudnienia (umowa o pracę – art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy; umowa cywilnoprawna – art. 6 ust. 1 lit. b);
 • w związku z ewentualnymi roszczeniami związanymi z zatrudnieniem (np. zarzut dyskryminacji) – podstawą prawną przetwarzania będzie  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przekazania Danych w CV, będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji (wybór pracownika), po tym Dane innych osób zostaną usunięte. Uprawniony może wyrazić zgodę na ich dłuższe przetwarzanie (przyszłe rekrutacje). Powinien jednak wskazać maksymalny czas ich przetwarzania (np. okres 12 miesięcy). Po upływie tego okresu jego Dane zostaną usunięte.

Pozyskiwanie i przetwarzanie Danych w innych przypadkach
Administrator może pozyskiwać Dane w związku z prowadzoną działalnością np. dot. kontaktów biznesowych. Podstawą prawną będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator  zapewnia właściwą ochronę przetwarzanych Danych. Uprawniony ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania takich Danych (art. 21 ust. 1 i nast. RODO) zgodnie z prawami wskazanymi w Informacjach dla  Uprawnionych, poniżej. 

Obowiązki informacyjne Administratora

Administrator przekazuje Uprawnionemu w trakcie pozyskiwania Danych  informacje, które  znajdują się w części  Informacje dla  Uprawnionych

Udostępnienie Danych innym osobom.

Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), np. w związku z wykonywaniem usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi osobami, zgodne z wymogami RODO.

Dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, w oparciu o odpowiednią  podstawę  prawną.

Zaprzestanie przetwarzania; usunięcie Danych

Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie  Danych nastąpi zawsze w przypadku:

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uprawnionego (art. 7 ust. 3  RODO),
 • zgłoszenie sprzeciwu,  jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 21 ust. 1-5 RODO), a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • upływu okresu czasu, na który została udzielona zgoda,
 • cel przetwarzania został osiągnięty.

Uprawnienia

Prawa Uprawnionego  określone zostały w  dalszej części Polityki prywatności  – Informacje dla  Uprawnionych

Ochrona przez spamem

Każda osoba fizyczna może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora, informacji marketingowych (informacji handlowych)przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms), co wynika z art. 4 w związku z art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może zostać wyrażona poprzez udostępnienie identyfikującego taką osobę adresu elektronicznego. Zgoda powinno być jednoznaczna i nie może wynikać z innej czynności prawnej.

Wzór zgody:

„Przekazując adres poczty elektronicznej/nr telefonu wyrażam zgodę na przesyłanie mi  informacji marketingowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgoda została wyrażona dobrowolnie i  jestem mam świadomość, iż może zostać odwołana  w każdym czasie.

Odwołanie zgody

„Anuluję moją zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną przez Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa), posiadającą nr KRS 0000938750; nr NIP 701-106-33-38

Żądania osoby uprawnionej związane z zaprzestaniem przetwarzania  Danych  (albo wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną należy  kierować:

– na  adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@ekocuda.com, drogą pocztową na adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa.

Żądanie może brzmieć:

„Cofam moją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych moich w celach związanych z przeprowadzaniem imprez organizowanych przez Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa), posiadającą nr KRS 0000938750; nr NIP 701-106-33-38,

Dostęp do Danych

Dostęp do Danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

Kontakt z Administratorem:

– droga elektroniczna: adres Administratora: kontakt@ekocuda.com, droga pocztowa na adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa 

Polityka plików „cookies”
1) Administrator w przypadku wykorzystywania na stronie www.ekocuda.com tzw.  plików cookies („ciasteczek”) udziela Państwu informacji na ten temat stosownie do wymagań przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2) Prawo telekomunikacyjne przewiduje potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych, co dotyczy Administrator, zgody użytkowników portali internetowych na przechowywanie i stosowanie plików „cookies”. Stosownie do brzmienia art. 173 Prawa telekomunikacyjnego zgoda taka może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika, telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W takim przypadku serwisy internetowe (strona WWW) muszą uprzednio poinformować Państwa o stosowaniu „cookies”.
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
5) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Informacje dla  Uprawnionych

W celu zapewnienia Uprawnionym niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących w szczególności), celów i podstawy prawnej przetwarzania oraz zasad komunikacji,

Administrator na podstawie art. 12 i art. 13 RODO, w związku z pozyskiwaniem  Danych przekazuje następujące informacje:

1)

Administrator:  Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa), posiadającą nr KRS 0000938750; nr NIP 701-106-33-38

Dane  kontaktowe Administratora:

e-mail: kontakt@ekocuda.com

forma tradycyjna: Ekocuda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktów gospodarczych, zawieranie i wykonywanie umów,  w tym dotyczących Targów Kosmetyków Naturalnych Ekocuda.

3)

Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane w oparciu o:

 1. 6 ust. 1 lit. a. RODO – w oparciu o uzyskaną zgodę Uprawnionego, jeśli okaże się ona konieczna,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawarciem umowy i jej wykonania,
 3. 6 ust. 1 lit. f. RODO  w przypadku marketing bezpośredni tj. zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłanie informacji marketingowych) i nie zostaną naruszone interesy i podstawowe prawa osób uprawnionych.

4)

Czas  przetwarzania Danych: Dane będą przetwarzane: a/ co do zasady – do momentu zrealizowania celu w jakim były zbierane, np. wykonanie umowy,   b/ przez okres jaki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących; np. przez okres 3 lub 10 lat zgodnie z przepisami k.c. dotyczącymi okresów przedawnienia, lub 5 lat w przypadku przepisów  prawa podatkowego lub okres wynikający z przepisów prawa pracy. ź prawa pracy.

Dane są przetwarzane przez czas wykonywania  umowy i

Po tym okresie Dane są usuwane

5)

Odbiorcy Danych: Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), np. w związku z wykonywaniem usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi osobami, zgodnymi  z wymogami RODO.

W takim przypadku dane będą przekazywane w oparciu o umowę, która będzie spełniać będzie wymagania RODO, w tym zawierać zobowiązanie takiego podmiotu do zachowania tajemnicy.

Wybrane Dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

6)

Przysługujące prawa: Uprawniony udostępniając Dane ma wynikające z RODO następujące prawa:

a/ prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,

b/ prawo do sprostowania danych – art. 16,

c/ prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17,

d/ prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,

e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego –  art. 21,

f/ prawo do przenoszenia danych – art. 20,

g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

h/  kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie  łatwe jak i wyrażenia zgody.

Niezależnie od uprawnień jakie przysługują w oparciu o RODO Uprawniony może  wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (art. 4 ust.1 pkt.2 w zw. z art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Wycofać zgodę, zgłaszając sprzeciw lub realizować inne wskazane powyżej prawa można poprzez przesłanie swojego żądania :

– na  adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@ekocuda.com,

– drogą pocztową na adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26/141; 02-306 Warszawa,

7)

Charakter podania danych: Uprawniony, np. w związku z zawarciem umowy uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Administratora (Targi Ekocuda), podaje Dane dobrowolnie. Podanie ww. danych osobowych przez Uprawnionego jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy